บุคลากร-เจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.จิราภรณ์  ขันทอง

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผน

นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม

ผู้อำนวนการสำนักประกันคุณภาพการศึกษ 

คำอธิบาย