สำนักวางแผนและประกันคุณภาพ

ความเป็นมา

ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

    มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น มีผู้อำนวยการสำนักทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีกหลายคณะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านประกันคุณภาพ

 

 นโยบายประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ระบบและกลไกวงจรคุณภาพจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน


ประเด็นยุทธศาสตร์

ปรัชญา

วงจรคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ ทั้งตัวบุคคล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างมีระบบต่อเนื่องและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย