ผลประเมิ

ด้านการผลิตบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร (ผลการประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565)  

1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565 

1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบ 3 ปี ปีการศึกษา 2565 

1.4 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แยกคณะ เปรียบเทียบ 3 ปี ปีการศึกษา 2565 

1.5 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แยกตามคณะ ปีการศึกษา 2565