ผลประเมินด้านงานวิจัย


ประจำปีการศึกษา 25652.1  ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ย้อนหลัง 3 ปี

2.2 สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2565

2.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แยกคณะ