การจัดสรรงบประมาณ
งานวิจัย

1.งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565

2.งบประมาณสนัสนุนงานวิจัยและผลงานวิชาการ เปรียบเทียบ 3 ปี