สำนักวางแผนและประกันคุณภาพ

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565

ผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะและระดับสถาบันที่ผ่านมา

รายงานผลระดับสถาบัน