สำนักวางแผนและประกันคุณภาพ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมินระดับคณะ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 • สาขาวิชาการบัญชี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)

  • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( หลักสูตร 5 ปี )

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( หลักสูตร 5 ปี )

 • สาขาวิชาการสอนอิสลาม

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

  • สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.S.)

 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

  • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)

 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)

รายงานผลระดับสถาบัน