บุคลากร-เจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผน

นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม

ผู้อำนวนการสำนักประกันคุณภาพการศึกษ

คำอธิบาย