ส่วนงาน

นโยบายและแผน

ผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ คุณภาพ การบริการและองค์กรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปี 2560-2564

แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562

สรุปแผนดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการประจำ