แบบฟอร์ม/คู่มือ

ดาวน์โหลด

 • กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน

 • สรุปเกณฑ์การประเมินระดับคณะ

 • สรุปเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน

 • สรุปเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพ

 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมการศึกษา พ.ศ. 2557

 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

 • คู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับคณะวิชาและสถาบัน

 • คู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับหลักสูตร

 • คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (3-2-55)

 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563

 • คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสิต

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 • แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา

 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

 • ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education)

 • คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

 • การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 • ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 • ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 • ประกาศกระทรวง เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 • การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

 • การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559

 • เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ 2555

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบุคลากร

 • การแต่งกายเครื่องแบบบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ

 • แบบประเมินคุณภาพการศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากร

 • แบบประเมินคุณภาพการศึกษา บุคคลภายนอก

 • แบบประเมินคุณภาพการศึกษา นักศึกษา